Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Мова статті: українська, російська, англійська.

   

 • Технічні вимоги:

  Текст у форматі  doc.

  Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

  Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по2 см; ліве поле –3 см.

  Абзац – відступ 1,25.

  Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

  Примітки подавати в кінці тексту, використовуючи автоматичну систему «Зноска».

 • Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.
 • Порядок оформлення публікації:

  1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

  2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

  нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

  3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

  4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

  5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

  6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

  7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Примітки» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1.

  8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

   

  Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи
 • Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають таким напрямкам досліджень:

 • Давня історія України та археологія
 • Нова історія України
 • Новітня історія України
 • Всесвітня історія
 • Регіональна історія
 • Історіографія та джерелознавство
 • Рецензії, бібліографія

Матеріали, що подаються до збірника мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. №7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

 •  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 •  Аналіз публікацій, у яких започатковано розв'язання досліджуваної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 •  Формулювання мети і постановка дослідницького завдання;
 •  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 •  Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування та відхилення матеріалу, що виконаний та оформлений з порушеннями зазначених вимог.

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. В разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 20 грн., включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями.

Усі матеріали просимо надсилати на адресу редколегії:

Деканат історичного факультету, вул. Татарська,14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32300.

E-mail: dec_history@kpnu.edu.ua; gazin.v@ukr.net   Тел. (03849) 7-62-23, 0982640375

Контактні особи: Дубінський Володимир Анатолійович (заступник відповідального редактора), Комарніцький Олександр (відповідальний секретар).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.