ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНАТОР У РЕВОЛЮЦІЙНІ ДНІ БЕРЕЗНЯ 1917 РОКУ

Віктор Адамський

Анотація


У статті проаналізовано діяльність останнього Подільського губернатора О. П.
Мякініна у революційні дні березня 1917 р. У цьому контексті розглянуто питання щодо
обставин його призначення на посаду, найбільш важливі рішення з підтримки функці-
онування управлінських підрозділів губернії. Показано взаємовідносини з державними,
військовими, самоврядними інституціями та громадськістю. На основі комплексу дже-
рельних матеріалів зроблено висновок, що характер передачі влади в Подільській губер-
нії значною мірою залежав від особистісних якостей губернатора, рівня інформаційної
поінформованості та консенсусу з військовими підрозділами, першочергово з штабом
армій Південно-Західного фронту та головнокомандувачем генералом О. Брусиловим.
Продемонстровано, що перебудова управлінського апарату в губернії відбувалася з ура-
хуванням вимог центрального та військового керівництва та з намаганням уникнути
загострення відносин із громадським сектором. Засвідчено, що ліквідація інституту гу-
бернаторства на Поділлі не викликала серйозних суспільних збурень та була проведена
з дотриманням певних правових рамок. Це уможливило О. П. Мякініну залишитися в
губернії ще на певний час після зміни політичного режиму.


Ключові слова


губернатор; Поділля; революція; губернський комісар; цензура; місцеве самоврядування; часописи

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254