Православна церква в етнорелігійних трансформаціях у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

А. Філінюк

Анотація


У стат-
ті на основі введення в науковий обіг значного числа архівних і опублікованих
документів, вивчення та осмислення наукової літератури зроблено спробу на
основі сучасної методології простежити причини, тенденції та особливості
етноконфесійних змін у Правобережній Україні і місце в них православної церк-
ви від часу її приєднання до складу Російської імперії в 1793–1795 рр. до серед-
ини ХІХ ст. Наголошено на тому, які чинники впливали на трансформації в
церковно-релігійному житті регіону. Підкреслено, як на місце і роль священнос-
лужителів вплинуло переведення їх на державне фінансування. Обґрунтовано
положення про те, як держава нейтралізувала православну церкву як конку-
рента за владу і чинника українського національного та політичного сепара-
тизму. Зауважено, що із вростанням Правобережжя в політичний організм
імперії національний чинник став переважати над релігійним, хоч часто й ви-
ступав під релігійною оболонкою. Доведено, що здійснені царизмом, який взяв
під жорсткий контроль релігійне життя, церковні заходи спрямовувалися на

нейтралізацію польського централізму та українського сепаратизму і можли-
вого союзу панства та селянства хлопства, який спостерігався в суспільстві.
Відтворено, як Православна церква, перемістившись у центр державного жит-
тя і суспільно-політичних процесів, стала все більше втрачати характер суто
церковної й спрямовувати зусилля на формування в новій окраїні соціокультур-
ного простору російського типу й надавати найважливішим політичним та
економічним заходам царизму релігійного забарвлення.

 


Ключові слова


етноконфесійні зміни; Правобережна Україна; православна церква; церковна ієрархія; державна церква.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254