Том 24 (2014)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Подвижник історичної науки PDF
В. Степанков

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Добромильський літопис 1648-1705 рр. як історико-культурна пам’ятка PDF
М. Кріль
Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях (на прикладі дослідження рівня письменності населення подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) PDF
Т. Кароєва
Історико-географічне вивчення Наддніпрянської України науковцями Університету Св. Володимира PDF
С. Трубчанінов
Українсько-московські відносини 1648-1657 рр. в оцінці М. Костомарова PDF
В. Верстюк
Cтиль життя і наукової творчості українських істориків у перші десятиріччя ХХ ст. PDF
С. Копилов
Матеріали часопису «Вісник Союзу визволення України» про взаємини галицької інтелігенції з російською владою в воєнний період 1914-1916 років PDF
С. Олійник

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Zagrożenie mołdawsko-tatrskie Rusi Koronnej na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Królewstwa Poiskiego PDF
K. Niemczyk
Вільно-2: російсько-польські переговори 1658 р. та вплив українського чинника PDF
В. Газін
Практика використання споруд довготривалої фортифікації у військово-інженерній підготовці до війни (кінець ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.) PDF
М. Коваль

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розкопки курганної групи в районі Гусикової гори на Хмельниччині та їх результати PDF
А. Гуцал
Про церемонію поховання як елемент поховальної традиції Херсонесу – Херсону PDF
Н. Супрун
Європейська політика Русі наприкінці 60-х – у 70-х роках ХІ ст. PDF
О. Головко
О смрти господара мачве кнеза Ростислава Михаилович PDF
Харди Ђура

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Еволюція козацької старшини у протоеліту (кілька міркувань дискусійного характеру) PDF
В. Степанков
Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи PDF
В. Кононенко
Православна церква в етнорелігійних трансформаціях у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. PDF
А. Філінюк
Становлення Української соціал-демократичної спілки PDF
О. Федьков
Участь населення Правобережної України в транспортуванні військових вантажів російської армії (1793-1860 рр.) PDF
А. Скрипник
Революційне народництво Наддніпрянської України і проблема насилля напередодні та під час «ходіння в народ» PDF
С. Щур
В. Доманицький у кооперативному русі Наддніпрянської України на початку ХХ століття PDF
В. Дубінський, О. Комарова
Заповідь «Не убий»: проблема поєднання релігійного та громадянського обов’язку віруючими пізньопротестантських громад Правобережної України в роки Першої світової війни PDF
І. Опря
Православний єпископат України напередодні Лютневої революції 1917 р. PDF
А. Опря

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Відносини «місто-село» в контексті українського національно-визвольного руху у революційну добу (1917-1918 рр.) PDF
В. Лозовий
Формування студентського контингенту педвишів УСРР (1921-1926 рр.): нормативно-правова база PDF
О. Комарніцький
Державний центр УНР в роки другої світової війни PDF
В. Яблонський
Повсякденне життя західноукраїнського селянства (1944-1952 рр.) PDF
М. Сеньків
Політико-правові засади реабілітації громадян України середини 50-х – початку 60-х років ХХ ст. PDF
В. Адамовський

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Самобутність українського православ’я та його нищення в умовах інкорпорації Подільського краю до складу Російської імперії (кінець XVIII – середина 50-х років ХІХ ст.) PDF
Ю. Блажевич
Особливості менталітету українців Закарпаття (середина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Р. Майор
Участь іноземних підприємців у харчовій промисловості Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
П. Білецький
Зусилля подільської інтелігенції із творення української загальноосвітньої школи за гетьманату (травень-грудень 1918 р.) PDF
О. Завальнюк
Репресії в Дунаївцях в контексті провадження справи «Спілки визволення України» PDF
В. Прокопчук

РЕЦЕНЗІЇ

Войтович Л.В. Князь Лев Данилович / Славетні постаті серед- ньовіччя. – Вип. 1. – Львів: НАН України. Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 181 с. PDF
О. Щодра
Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки / Ю. І. Магась-Демидас, О. М. Федьков. – Кам' янець- Подільський : Аксіома, 2010. – 144 с. PDF
В. Нечитайло
Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інте- лігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.): [мо- ногр.] / Ю. В. Телячий. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – 600 с. PDF
О. Григоренко