Особливості менталітету українців Закарпаття (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Р. Майор

Анотація


У статті проаналізовано ряд особливостей мента-
літету українців Закарпаття у середині ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано,
що формування частини з них у значній мірі було зумовлене тривалим пере-
буванням українського населення у складі Угорщини та проведенням мадяр-
ською владою відносно нього політики мадяризації. Процес денаціоналізації
українців призвів до деформації їх національної свідомості та пам’яті, сприяв
формуванню нових та загостренню вже існуючих негативних рис характеру:
зрадництва, байдужості, пасивності, конформізму тощо. На думку автора,
саме гіпертрофована терплячість була однією з причин майже повної відсут-
ності громадської активності українців та їх спротиву політиці мадяризації
у 1870-х – на початку 1890-х рр. У статті подано визначення таких понять
як менталітет, комплекс етнічної меншовартості, мадяронство. Зроблено
акцент на тому, що комплекс неповноцінності по-різному проявився у духовної 

та світської інтелігенції, з одного боку, та селян – основної частини україн-
ського народу – з іншого. Опрацьований фактичний матеріал дозволив зробити
висновок про специфіку українського національного характеру у представників
різних соціальних станів, протягом різних часових відрізків, в різних регіонах
України.


Ключові слова


духовенство; Закарпаття; ідентичність; інтелігенція; комплекс меншовартості; мадяронство; мадяризація; менталітет; русини; свідомість; Угорщина; українці.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254