Зусилля подільської інтелігенції із творення української загальноосвітньої школи за гетьманату (травень-грудень 1918 р.)

О. Завальнюк

Анотація


На осно-
ві архівних і опублікованих джерел, а також праць українських істориків до-
сліджується багатогранна діяльність інтелігентних сил Подільського краю,
спрямована на творення української школи, з одного боку, через поступову
українізацію уже існуючих освітніх закладів, а з другого, через відкриття зем-
ством, «Просвітами» та іншими організаціями нових шкіл з українською мо-
вою навчання. Процес становлення нової системи загальної освіти висвітлю-
ється через аналіз різних її ланок – нижчої і вищої початкової та середньої шко-
ли, забезпечення їх належними педагогічними кадрами через систему перепід-
готовки на літніх українських учительських курсах, влаштованих земськими
структурами за відповідними програмами Міністерства освіти і мистецтва
Української держави, забезпечення їх приміщеннями, фінансовим ресурсом,
україномовною навчально-методичною літературою, яка видавалася як на
загальнонаціональному (з державного бюджету), так і місцевому рівні (пере-
важно на кошти губернського і повітових земств). Подається статистика
шкільної мережі загалом і реформованих закладів освіти, зокрема, яка дає змогу
встановити реальні здобутки українізації за відкритої протидії з боку певних
педагогічних колективів середніх навчальних закладів і частини батьківської
громадськості. З’ясовано імена найбільш діяльних представників української
інтелігенції, які доклали найбільших зусиль до реалізації цієї справи.


Ключові слова


подільська інтелігенція; нижча початкова школа; вища початкова школа; гімназія; навчальні плани; учителі; Міністерство освіти і мистецтва; подільський губернський комісар освіти; земські діячі; українізація; літні українські учительські курси.

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254