Наукові студії І. С. Винокура в оцінках його колег

Віталій Гуцал

Анотація


Серед
археологів України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. помітно виділялася
постать професора Кам’янець-Подільського національного університету І. С. Ви-
нокура. Його діяльність завжди була в полі зору його колег. Із авторів, які більше
всього зверталися до аналізу творчого доробку вченого слід назвати Л. В. Баже-
нова, О. М. Завальнюка, М. Ю. Кострицю, В. С. Прокопчука, А. Г. Філінюка та
деяких інших. Частіше всього їхні характеристики були приурочені до ювілей-
них дат. Вони, як правило, стосувалися загального огляду його творчості, по-
давали короткі біографічні дані. На сьогоднішній день не існує спеціальних до-
сліджень про те, наскільки глибоко і всебічно у різних джерелах відображено вне-
сок І. С. Винокура у розвиток вітчизняної історії. У цій статті вперше роби-
ться спроба показати, якою була реакція на його творчість.
І. С. Винокур є автором серії наукових книг, сотень публікацій. В числі пер-
ших виявилася монографія «Історія та культура черняхівських племен Дніс-
тро-Дніпровського межиріччя ІІ–V ст. н.е.».

Учений був натхненником і провідним автором написання монографії про
літописну Бакоту (співавтор П. А. Горішній). В. С. Степанков та О. М. Завальнюк
обширні міркування щодо цінності книги виклали на шпальтах періодичних
видань. З їх погляду це комплексне історико-археологічне дослідження, яке роз-
криває не тільки широкі сторінки літописної Бакоти, але й передісторію її ви-
никнення. Свої оцінки видрукував В. І. Якубовський. Він зазначив, що роботи
І. С. Винокура у Бакоті знаменували якісно новий етап в історії її вивчення. Ма-
теріал, зведений у книзі, глибоко вивчався як в археологічному так і історичному
аспектах.
Кілька десятків статей різних авторів, присвячених І. С. Винокуру були ви-
друкувані у різних наукових збірниках і матеріалах конференцій. Серед заслуг 

вченого відмічено створення й керівництво археологічною експедицією, науко-
вою школою та краєзнавчими студіями, перераховуються напрямки його все-
сторонніх пошуків та їх результати, які дозволили йому стати авторитет-
ним дослідником і вийти на міжнародний рівень.
Творчий шлях І. С. Винокура постійно був предметом уваги науковців, пе-
дагогів, громадськості. Його спадщина отримала схвальну оцінку, не втратила
свого значення і продовжує служити науці, освіті і людям.


Ключові слова


Винокур; Подністров’я; археологія; історія; посібник; рецензія; оцінка; монографія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254