Том 25 (2015)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Вчений європейського рівня (до 85-річчя академіка І. С. Винокура) PDF
Лев Баженов
Автобіографія І. С. Винокура як історіографічне джерело PDF (English)
Сергій Копилов
Наукові студії І. С. Винокура в оцінках його колег PDF
Віталій Гуцал

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Історія Болохівської землі: історіографія і джерела PDF
Василь Якубовський
Середньовічний Срем в одному документі короля Бели IV від 3 жовтня 1253 року PDF
Дюра Гарді
Свідчення мусульманських джерел про час та обставини іудаїзації хозарів в інтерпретації А. Ю. Кримського PDF
Олег Бубенок
Особливості термінології канун-наме у сфері суспільно-економічної політики Османської імперії XVI ст. PDF
Марія Ковальчук
Міжнаціональні взаємини у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.: аналіз української історіографії ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Анатолій Філінюк, Валерій Кундельський
Ф. Я. Фортинський у Франції: з історії його зарубіжної подорожі 1874–1876 рр. PDF
Сергій Лиман
Літературні та сатиричні журнали Волині періоду Російської імперії PDF
Ірина Мілясевич
Інформаційний ресурс про виборщиків та депутатів Державної думи Російської імперії від Подільської губернії PDF
Анатолій Глушковецький, Вадим Чернов
Археографічна публікація писемних пам’яток у видавничій діяльності Інституту історії України НАН України (1991–2013 рр.) PDF
Олександр Маврін

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Полководческое искусство и армия эпирского царя Пирра PDF (Русский)
Cаркис Казаров
Рейд туменів Джебе і Субедея до Східної Європи в 1222–1223 рр. в процесі творення Монгольської імперії і Pax Mongolica PDF
Олександр Головко
Капукехаи – постоянные представители молдавских князей в Стамбуле (XVI–XVII вв.) PDF (Русский)
Евгений Черненки
На шляху до Гадяча. У геополітичному трикутнику: Чигирин – Москва – Варшава PDF
Володимир Газін
Формування традицій парламентаризму в чеських землях PDF
Руслан Постоловський
Історична політика Російської Федерації: актуальні антиукраїнські інтерпретації PDF
Віталій Лозовий

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Давня фортеця в селі Городиська PDF
Анатолій Гуцал
Християнське храмове будівництво в Давньоруській державі у Х–ХІ ст. PDF
Олександр Баженов
Stosunki polsko-ruskie w świetle Opowieści o oślepieniu Wasylka trembowelskiego PDF (Polski)
Krzysztof Benyskiewicz
Керамічний комплекс із розкопок Губинського городища у 2014 року PDF
Степан Тимків

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення PDF
Дмитро Корбяк
Російський соціал-демократ Ісак Біск: розлам Революційної української партії та створення Української соціал-демократичної спілки PDF
Олександр Федьков
Суспільна думка Наддніпрянської України і політичні вбив- ства початку ХХ ст. в Російській імперії PDF
Сергій Щур
Партія «Союз 17 октября» у виборах до І Державної думи в Україні PDF
Микола Циганюк
Утиски та репресії галицької інтелігенції російською владою в період Першої світової війни PDF
Сергій Олійник

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Влада і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України: перехід на платну вищу освіту (20- ті рр. – перша половина 1930-х рр.) PDF
Олександр Комарніцький
Особливості формування воєнної округи 4 «Говерля» PDF
Василь Ільницький
Консолідація українських еміграційних політичних сил і гетьманський рух (середина 1940 – початок 1950 рр.) PDF
Василь Яблонський

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Діяльність осередків українських політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. PDF
Сергій Ткач
Вихідці з Поділля в стінах Київського комерційного інституту (нові матеріали до історії Поділля початку XX ст.) PDF
Андрій Чуткий
Кам’янець-Подільський у переддень та на початку Першої світової війни PDF
Тимофій Герасимов
Участь поляків Правобережної України в подіях революції 1905–1907 рр. PDF
Світлана Оліпер
Ушицький повіт Подільської губернії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.): соціально-правовий аспект PDF
Олександр Вітюк
Історико-філологічний факультет – провідний підрозділ Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) (до 100-річчя заснування вишу) PDF
Олександр Завальнюк

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату»

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст.: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Валерій Степанков
КОЗАКИ – РІД ВІЙСЬКА ЧИ НАРОД? ЕВОЛЮЦІЯ НАРАТИВНОГО ОБРАЗУ КОЗАЦТВА У РІЧПОСПОЛИТСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – СЕРЕДИНИ XVII ст. PDF
Дмитро Вирський
«КОЗАЦЬКА» ТА «УКРАЇНСЬКА» ПРОБЛЕМИ: ДО ПИТАННЯ НАУКОВОЇ КОРЕКТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТЬ ЩОДО ПОДІЙ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ PDF (English)
Олександр Юга
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ГЕТЬМАНАТУ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ОЦІНЦІ М. КОСТОМАРОВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Володимир Верстюк
ІКОНОГРАФІЧНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ХVII–XVIII cт. PDF
Ольга Ковалевська
ЧИ БУЛА СФОРМОВАНА «ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА» У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII ст.? PDF
Віталій Степанков
СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «АРИСТОКРАТІЯ» В ІСТОРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО PDF
Сергій Калуцький